หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ | 
เป็นเพื่อนกับเราคลิกที่นี่   

หัวข้อเอกสาร : 

 รับสมัครงานหลายตำแหน่ง


ประกาศวันที่ : 17 เม.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 4217 คน  
ที่มา : เครือเจริญโภคภัณฑ์   

เป็นเพื่อนกับเปิดสอบคลิกที่นี่   

รายละเอียดของข่าวสาร

บริษัทดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรที้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ มีขอบเขตการดำเนินธุรกิจกิจการทั้งในประเทศและกิจการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารโดยบริษัทย่อยในต่างประเทศรวม 10 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม ตุรกี อินเดีย มาเลเซีย อังกฤษ ลาว รัสเซีย ฟิลิปปินส์และไต้หวัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

ชื่อตำแหน่ง : System Implement
สถานที่ : กรุงเทพฯ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 - วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป)
 - มีทักษะการใช้โปรแกรม .NET, Web Application

ความรับผิดชอบ
 - นำ software package มาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ โดยต้องศึกษา software package ที่องค์กรได้คัดเลือกมาแล้ว เพื่อนำ ไปให้ผู้ใช้สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 - ทำการ set up system configuration และทดสอบระบบ software package ,ติดต่อประสานงานกับ Software Developer , รวมทั้งออกแบบ/พัฒนา solution เสริม
 - ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบให้มีความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ระบบ

---------------------------

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขาย
สถานที่ : กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
จำนวน : 25 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office (Word, Excel, Power Point) ได้


ความรับผิดชอบ :
 - รับผิดชอบ ดูแลงานขายผลิตภัณฑ์อาหารในช่องทางลูกค้าต่าง ๆ เช่น Food Service, ธุรกิจ 5 ดาว, ซีพี เฟรชมาร์ท, Traditional Trade และ Modern Trade - ติดตามสภาวะตลาด
 - สรุปรายงานขายประจำวัน

---------------------------

ชื่อตำแหน่ง : Researcher and developer for Modern Agriculture and Farming
สถานที่ : Bangkok
จำนวน : 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
 - Master degree or higher in Electrical Engineer, Mechatronic Engineer, Robotic Engineer, Computer Engineer or related field.
 - Advance theoretical knowledge in several fields such as electronic device design, micro controller design and programming, VDHL/FPGA, digital signal processing, image processing or Wireless Sensor Network, Sensor technology or battery/solar cell are required.
 - Excellent programming skill in JAVA, C#, C/C++ are required.
 - Basic Computer Network Communication such as TCP/IP, LAN, WAN, WLAN, 3G.
 - PLC, SCADA experience is preferredWorking or studying experience in Research Environment is a plus.Good command of English.
 - Able to work effectively as team spirit as well as independent project assignments.
 - Be able to travel to provincial area or aboard.
 - Strong analytical, problem solving, communication and interpersonal skills.


ความรับผิดชอบ :
- This is one of the best opportunities for all inventor type personal to research and put what you invent to the real world at one of the world class agriculture company.
 - Conduct research on new IT technology related to Modern Agricultural or Farming that can be used in CPF facilities such as GIS, WSN, Precision Agriculture, Sensor technology etc.
 - Propose the research presentation include pros/cons, feasibility study and research/demo/implementation schedule to upper management teams toWorking closely with expertise at farm to follow up and conclude the result of the experimental or demo project.
 - Design new electronic devices or protocol that can be used with new technology, if necessary.

---------------------------

ชื่อตำแหน่ง : PLC/Project Engineer
สถานที่ : Bangkok
จำนวน : 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
 - Male / Female 25-30 years old.
 - Bachelor degree or higher (Master is preferred) in Electrical Engineer, Industrial Engineering, or related field.
 - 3-5 years working experience in related field.
 - Strong knowledge of PLC, SCADA, HMI, H/W and S/W with different brand.
 - Can design automation system and program PLC and HMI.
 - Familiar with middle ware platform that optimization the plant and connect with ERP system.
 - Fully understand the power electric system and wiring.
 - Good command in English.
 - Service mind is a must.
 - Able to work effectively as team spirit as well as independent project assignments.
 - Be able to travel to provincial area or aboard.
 - Strong analytical, problem solving, communication and interpersonal skills.

ความรับผิดชอบ :
 - Gather PLC, SCADA and Automation requirement from Manufacturing and Farm.
 - Analyze, Consult, Design, configuration, coding and Implementation PLC and SCADA Project to fulfill requirements.
 - Issued TOR and arrange bidding for the project.
 - Prepare and maintain standard documents related to the project and supporting operations.
 - Coordinate with subcontractor to ensure that the implementation is proper and completed within the deadline.
 - Innovate or apply knowledge to increase the efficiency of the task or reduce cost to maximize profit.

---------------------------

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
สถานที่ : ตราด
จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
 - ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Ms.Word, Excel, Power Point)

ความรับผิดชอบ :
 - ดำเนินการและตรวจสอบ การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ดูแล กำกับงานระบบการจัดการมาตรฐานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด (ฟาร์ม)
 - ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพื่อเป้าหมายการลดอุบัติให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)
 - ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ ของระบบมาตรฐานคุณภาพที่ ซีพีเอฟ

---------------------------

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
สถานที่ : กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด
จำนวน : 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 - จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ - หากมีความรู้ความสามารถด้าน Risk Management หรือ Finance จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี
 - มีผลคแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700
 - มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และคิดเป็นระบบ
 - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ความรับผิดชอบ -
 - ติดตามข่าวสารและข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ไทย ฯลฯ
 - วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตที่มีผลต่อราคา soft commodity และอัตราแลกเปลี่ยน
 - วิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มราคาของ soft commodity จากปัจจัยพื้นฐาน
 - บริหารความเสี่ยง

---------------------------

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานตรวจสอบด้านสารสนเทศ
สถานที่ : กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด
จำนวน : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้าจบ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office (Word, Excel, Power Point) ได้
 - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ความรับผิดชอบ :
 - ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริง และประเมินผลการควบคุมภายใน ตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
 - สรุปผลการตรวจสอบในแต่ละเรื่องนำเสนอผู้จัดการแผนก เพื่อทบทวนความถูกต้องและความสมบูรณ์
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

---------------------------

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานตรวจสอบภายใน
สถานที่ : กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด
จำนวน : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 - 1.วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 2.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office (Word, Excel, Power Point) ได้
 - 3.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ความรับผิดชอบ :
 - ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริง และประเมินผลการควบคุมภายใน ตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
 - สรุปผลการตรวจสอบในแต่ละเรื่องนำเสนอผู้จัดการแผนก เพื่อทบทวนความถูกต้องและความสมบูรณ์
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

---------------------------

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
สถานที่ : กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
จำนวน : 24 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office (Word, Excel, Power Point) ได้

ความรับผิดชอบ :
 - บันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ต้นทุน,สินเชื่อ,บริหาร)
 - ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ วางแผนงานระบบบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่
 - รับผิดชอบ (ต้นทุน,
สินเชื่อ,บริหาร - ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน)
 - รับผิดชอบกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

---------------------------

ชื่อตำแหน่ง : Management Trainee (Trader / Business Development)
สถานที่ : ต่างจังหวัด
จำนวน : 20 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
 - Bachelor degree or higher in business, economic, agricultural economic or related fields.
 - Good command in English/ Chinese/ RussiaSelf Starter and fast learner.
 - Strong interpersonal, communication and negotiation skills.
 - Proficiency in Microsoft Office.
 - Service-minded and flexible to station in up-country and overseas.
 - Able to drive a car

ความรับผิดชอบ :
 - Seek, analyze and forecast sources and prices of agricultural products.
 - Trade agricultural products within domestic and/or overseas.
 - Develop and implement in coordination with QC team to continuously improve quality of raw material to meet business unit’s and Group’s standards.
 - Create and maintain closely relationship with business partners.
 - Coordinate work process or project both in domestic and overseas.
 - Be a part of new business development team.

---------------------------

หากสนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อ HR Department: K. Chuleeporn Siwamoktham
Tel : 02 6257166-7 or 08 3490 0897
Email: cpfit.recruit@hotmail.co.th

- การสมัครงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจสมัคร เข้าสู่ระบบสมัครงาน คลิกที่นี่

 

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ prakardsorb.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526